රොබරෝස ..

ඇතැම් මල් බිම වැටෙන්නේ පරවීමටත් පෙරය..ඇතැම් ආදර කතාවෝද එසේම ය…විකසිත වී නිමේෂයකින් පතිත වන මුත් මුකුලිත නොවන්නේ ය…………..සදා නොවෙනස්වන ස්නේහනයක සහ යටගියවක මිහිරියාවක මතකයක සුවද තවරා පපු කැව්තු තුළ නිහඩවම සැතපෙන්නේ ය………....

අනුත්තරා කොඩිකාර